/nieuws/

Enkele reacties op de vragen die aan het einde van de bijeenkomst Ketenaanpak Conflictscheidingen Midden-Brabant aan de deelnemers zijn voorgelegd.

Wat heeft deze ochtend je opgeleverd?  Wat is de eerste stap die jij maakt?

Wat heeft deze ochtend je opgeleverd?

• Kennis over het aanbod Sterk Huis

• Opfrissen kennis

• Dat werken volgens een bepaalde methode/structuur erg helpend is

• Sneller signaleren op welk niveau de scheiding zich bevindt om adequaat te kunnen handelen 

• Structuur aanbrengen in het gezin alvorens mediation o.i.d. wordt ingezet

• Nog heel veel vragen, nog veel te verbeteren en te leren

• Inzetten van onderzoeksmiddelen

• Theoretische inzichten

• Verandering in de manier van kijken, andere inzichten in visie

• Als je doet wat je deed krijg je wat je kreeg 

• Wat wel en niet werkt bij complexe scheidingen 

• Meer zicht gekregen op wetenschappelijk inzicht op gebied van conflictscheidingen specifiek over
  zorgprogramma Sterk Huis

• Goede balans tussen informatie en interactie. Ik heb veel nieuwe informatie gekregen

• Meer concrete handvaten en oplossingen als de casus blijft vastlopen en ouders zich niet aan de
  afspraken houden. 

• Heel beknopt helder inzicht in de nieuwste inzichtelijk ontwikkelingen 

• Meer inzicht in het High Conflict Forum en het zorgprogramma van Sterk Huis 

• Kennis meenemen naar regio West Brabant om daar ook stappen te zetten (keten overstijgend)

• Betere analyse fase in de wijkteams

• Puzzel Howard gebruiken bij casuïstiek bespreking 

• Raadplegen HCF

• Duidelijk lijnen in hoe te werken met deze doelgroep

• In plaats van laten verleiden tot ingaan op de inhoud die ouders op tafel leggen eerde de structuur
  gaan aanbrengen. 

• Het systeem nog meer in het oog houden

• Cijfers over hoeveel kinderen er in de knel zitten

• Meer samenwerken

• Snellere samenwerking in de keten

• Bij moeilijke zaken kan ik via Veilig thuis opschalen om de zaak in het HCF te bespreken

• Innovatieve ideeën m.b.t. complexe scheidingen

• HCF eindelijk! ik heb verwachtingen

• Zo veel mogelijk kennis over de opzet van samenwerking

• Omdenken: uit de standaard bemiddeling maar meer kijken naar wat partijen nodig hebben om weer
  tot ouderpositie te komen en meer stem geven aan het kind. 

• Multidisciplinair

• Meer de juiste expertise benutten

• Meer en beter onderzoek als er sprake is van conflictscheiding

• Informatie over het zorgprogramma Sterk huis

• Binnen de organisatie kijken hoe we ouders + kind een breder, vollediger pakket van hulp kunnen
  aanbieden

• Nieuw zorgaanbod eindelijk

• Zorg afstemmen op problematiek

• Inzicht over het aanbod

• Hulpaanbod en mogelijkheden

• Beter screenen

• Helder beeld van het brede nieuwe zorgaanbod van Sterk Huis

• Informatie over zorgprogramma en nieuwe inzichten

• Belang van een goede analyse fase 

• Kind aan het woord laten

• Naast het kind gaan staan, kind positie geven

• Vergeet de positie van het kind niet

• We geven veel te weinig stem aan het kind

• Naast het kind gaan staan

• Meer aandacht voor wat het kind ervaart

• Uitspreken, sterk maken, stimuleren van het kind

• Kind nog meer centraal

• Het kind een stem geven

• Kinderen kracht geven om zelf onder woorden te brengen hoe en wat

• Kinderen sterk maken

• Drama driehoek

• Niet beschermen op aanklagen, maar naast het kind gaan staan en positie geven. 

• Hoe extreem kinderen geneigd zijn zich te voegen voor geluk van ouders

• Afstemmen of MASIC voorliggend in een casus is afgenomen

• MASIC als inventarisatie instrument

• Alert blijven of geweld in relaties speelt of heeft afgespeeld 

• Informatie over het belang van de MASIC

• Is een gesprek met ouders überhaupt mogelijk

• Bemiddeling niet altijd geschikt 

• Inzicht dat ouderschapsbemiddeling averechts kan werken

• MASIC goede methodiek voor iedereen in de keten 

• Meer weten over MASIC, heel interessant

• MASIC in wijkteams Amersfoort introduceren


Wat is de eerste stap die jij maakt?

• De ontwikkelingen delen binnen de eigen organisatie

• Ik ga vanaf nu met alle kinderen in gesprek van ouders in scheiding

• HCF in de praktijk brengen

• De MASIC in de praktijk uit gaan voeren

• Sterker staan in me niet laten verleiden tot “standaard ouderschapsbemiddeling” indiceren.

• Werkgroep complexe scheidingen HCF binnen de organisatie organiseren

• Startfase uitbreiden m.b.t inzet van product/interventies

• Aan collega’s gaan presenteren

• Beleid schrijven

• Collega’s informeren

• Ik ga eerder consult vragen bij Sterk Huis en vraag /uitnodiging om bij de raad toelichten en uitleg te
  komen geven. 

• Terugkoppeling geven aan de rechters

• Meer te weten komen over nieuwe innovaties ontwikkelingen op gebied van conflictscheidingen. 

• HCF inzetten waar nodig

• MASIC inzetten/implementeren

• Collega’s meenemen in ketenaanpak

• Eigen intuïtie meer volgen en in afstemming met betrokken instanties snel naar HCF 

• Verantwoordelijkheid breder leggen en dragen & meer structureren

• Informeren organisaties over doorverwijsmogelijkheden

• Website volgen

• MASIC gebruiken

• Extra folders gevraagd en ga deze verspreiden bij JBB

• Vanuit de MASIC en HCF bekijken hoever je ermee kan komen binnen een wijkteam

• Website, literatuur raadplegen

• Meer in gesprek met het kind en zijn omgeving en minder tussen de strijd van de ouders

• Informatie delen in het team 

• Helder verhaal, specifieke vormen van geweld bevragen, wat hebben de kinderen meegekregen,
  psycho-educatie 

• Specifieke vorm van geweld bevragen, training volgen van de MASIC

• Opzoek naar het kind interview, 

• Nieuwe inzichten leiden tot preventie

• Pleiten voor uniformere manier om zaken in voorlichtend veld aan te vliegen

• Meer met kind alleen in gesprek 

• Meer met de kinderen in gesprek 

• Positieve van het kind meer zien

• Evaluatie om de pilot oudervervreemding volgen

• Al die goede dingen veel breder uitzetten IMW, toegang K&S (kinderen en scheiden)

• Structuur

• Stappen van het zorgprogramma

• HCF inhoudelijke informatie die ik kan inzetten in mijn dagelijkse werk

• Meer kijken waar de regie van het kind ligt

• Anders kijken naar rol ouders

• Vooral het kind meer ondersteunen door ernaast te gaan staan en sterker te maken

• Mezelf aanmelden Task Force Kindermishandeling

• Van JBB kijken of we de MASIC kunnen gaan gebruikten en hiervoor getraind kunnen worden. 

• Binnen de organisatie een duidelijk opzet maken van onze inzet op complexe scheidingen. Met daarin
  een grote rol voor analyse.

• Kinderen mee in het proces

• Vanaf nu verantwoordelijkheid pakken ook als het niet in mijn hokje past. 

• Breder aanbod inzetten

• Bij leidinggevende aangeven dat MASIC naar het Wijkteam moet. 

• In samenwerking met ketenpartners bespreken hoe wij binnen de toegang de analyse fase kunnen
  versterken. 

Enkele andere opmerkingen:

• Ik mis de aansluiting bij LVB en Psychiatrie

• Veel belangrijke informatie in een dagdeel

• Mooi basismateriaal en goed verzorgd. 

• Veel info, link naar praktijk ontbreekt soms